En venn hadde en privat audiens hos Dalai Lama og spurte hva han skulle gjøre med livet sitt. Dalai Lama så på han med sine fredfulle øyne og svarte, “Det er feil spørsmål å stille. Det første spørsmålet er aldri hva skal jeg gjøre, men hvem er jeg.  Når du finner svaret på det, så vet du automatisk hva du skal gjøre».

HVEM ER JEG
Er ikke helt i mål, men ser konturene av  noe. Tay-young Pak er en 2. generasjons koreaner, født på Island og bosatt i Norge, som brenner for miljø og bærekraftig utvikling, rettferdighet og å utfordre eksisterende grenser og tankesett. Er  nysgjerrig på nye mennesker, steder og kulturer og de største lidenskapene inkluderer reiser, mat, dykking, fiske, dyreliv og ekstremsport. Som person er jeg rasjonell, logisk og ekstrovert og elsker å analysere og løse utfordringer.

HVA GJØR JEG
Er utdannet siviløkonom fra NHH og jobbet 12 år som konsulent med fokus på strategi-/forretningsutvikling, restruktureringer og M&A (fusjoner og oppkjøp). Jeg besøker normalt til 15-20 land i året for å lærer nye kulturer og tankesett å kjenne samt dyrke mine lidenskaper. Har vel vært i ca. 140 land hittil, men har ambisjoner om å besøke alle land i verden.

Min mor fikk uhelbredelig kreft og hjerneslag med afasi i slutten av 2011. Nedprioriterte da jobb og reiser og siste året pleiet jeg henne fulltid inntil hun gikk bort i desember 2013. Har nå fått 2 års permisjon fra jobben og startet primo 2014 på en lengre reise jorden rundt for å gjøre et dypt innhugg i min “bucket list”.

Har opprettet denne bloggen for å oppdatere  venner og kjente og forhåpentligvis inspirere andre til å forfølge sine drømmer. Man lever bare en gang, med mindre man er hinduist og livet er kort. Carpe Diem! Har opplevd mye fantastisk på mine reiser, men også sett mye elendighet bak fasadene. Som en uavhengig blogger tar jeg meg friheten til å beskrive de største inntrykkene på godt og vondt.

A friend had a private audience with the Dalai Lama and asked what he should do with his life . Dalai Lama looked at him peacefully and replied, » That is the wrong question to ask. The first question is never what to do, but who I am. When you find the answer to that, you know automatically what to do. »

WHO AM I
Tay-young Pak is a 2nd generation Korean born in Iceland and living in Norway, with a passion for the environment and sustainable development, justice and challenging existing boundaries and mindsets. Very curious about new people, places and cultures and the biggest interests include travel, food, diving, fishing, wildlife and extreme sports. As a person I am rational, logical, extrovert and loves to analyze and solve challenges.

WHAT DO I DO
Studied at the Norwegian School of Economics (NHH) with a major in finance and worked 12 years as a consultant with a focus on strategy and business development , restructuring and M & A (mergers and acquisitions). I visit normally 15 to 20 countries a year to learn new cultures and mindset and cultivate my passions. Have visited about 140 countries so far, but have an ambitions to visit every country in the world.

My mother was diagnosed with terminal cancer and stroke with aphasia in late 2011 . Took leave from work and cut down on the travels the last years, as I nursed her full time until she passed away in December 2013. Got a two years leave from work and started early 2014 on a longer journey around the world to take a deep chunk off my «bucket list».

Have created this blog to update friends and family and hopefully inspire others to pursue their dreams. You only live once, unless you are a hindu and life is short. Carpe Diem! Have experienced amazing things on my travels, but also seen much misery behind the facades . As an independent blogger, I take the liberty to describe the biggest impressions, whether they are good or bad.